Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao