Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, ngân hàng nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, ngân hàng nhà nước Việt Nam, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao