Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 12 năm 2008  của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách
nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo