Quyết định số 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ văn hóa thông tin về việc ban hành chương trình hành động của Bộ văn hóa – thông tin về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2006  của Bộ văn hóa thông tin về việc ban hành chương trình hành động của Bộ văn hóa – thông tin về thực hiện Luật phòng, chống tham
nhũng