Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng

Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ngân hàng nhà nước về việc ban
hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng