Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999

Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự  của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999