Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ Luật hình sự năm 1999

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001 của hội đồng thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ Luật hình sự năm 1999