Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008