Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009