Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung số 01/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04 tháng 08 năm 2007

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung số 01/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04 tháng 08 năm 2007