Luật phòng chống tham nhũng hợp nhất số 10/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012

Luật phòng chống tham nhũng hợp nhất số 10/VBHN-VPQH  của Văn phòng Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012