Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000

Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia
đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý