Luật phòng, chống ma túy hợp nhất số 13/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2013

Luật phòng, chống ma túy hợp nhất số 13/VBHN-VPQH  của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2013