Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg ngày 27 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện chương trình hành động, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg ngày 27 tháng 06 năm 2007  của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường
thực hiện chương trình hành động, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em