Luật Hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999

Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cả...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 20...

Luật hình sự hợp nhất 2009

Luật hình sự hợp nhất 2009

Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000

Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 n...

Luật phòng, chống ma túy hợp nhất số 13/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2013

Luật phòng, chống ma túy hợp nhất số 13/VBHN-VPQH   của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2013

Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ qua...